Cestovní agentura Mgr. Michal Otýpka nabízí zájezdy na základě živnostenského listu, který je veden jako cestovní agentura na jméno Mgr. Michal Otýpka – IČO 06305041. To znamená, že jsme provizním prodejcem CK. Na webových stránkách www.divezone.cz prezentujeme destinace, které známe a můžeme Vám doporučit CK, která Vám zájezd zrealizuje. V případě zájmu můžeme poskytnout průvodcovskou činnost včetně doprovodu na letištích a asistenci při problémech během cestování.

Všechny zájezdy, které budou realizovány jako zájezd, jsou pod záštitou některé z našich ověřených cestovních kanceláří. Tyto cestovní kanceláře se specializují na potápěčské zájezdy již několik let.

Veškeré informace ohledně cestovní kanceláře, podmínek zájezdu, výše a termínů plateb, pojištění proti úpadku a další informace Vám rádi poskytneme na osobní informační schůzce ke konkrétnímu zájezdu.

Mgr. Michal Otýpka

Podmínky účasti na zájezdu

Mgr. Michal Otýpka jakož to majitel cestovní agentury je zprostředkovatel, který zprostředkovává zájezdy pod záštitou cestovní kanceláře.

Smluvní vztah mezi zprostředkovatelem a klientem se řídí ustanovením Občanského zákoníku. Smluvní vztah mezi zákazníkem a Mgr. Michal Otýpka vzniká na základě přijetí písemné přihlášky nebo objednávky a zaplacení zálohy ve výši 40% z ceny předmětu zprostředkování, vypsaným programem a pravidly účasti a to nejpozději 8 týdnů před odjezdem  (pokud není k danému zájezdu dohodnuto jinak (viz smlouva k zájezdu). Doplatek, je zákazník povinen, již bez dalšího vyzvání uhradit nejpozději 4 týdny před odjezdem. Nezaplatí-li zákazník doplatek, zanikne smluvní vztah bez nároku na vrácení zaplacené zálohy. 

Účastníci od 15 do 18 let se mohou předmětu zprostředkování zúčastnit se souhlasem zákonného zástupce, pokud se tento sám zájezdu/předmětu zprostředkování neúčastní. Osoby mladší 15 let se mohou předmětu zprostředkování zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Ceny předmětů zprostředkování jsou smluvní. Ceny předmětů zprostředkování byly vykalkulovány na základě platných ceníků a informací známých v době zprostředkování zájezdu/předmětu zprostředkování. Mgr. Michal Otýpka si vyhrazuje změnit ceny v případě výrazné změny kurzů, změn výše daní a cen pohonných hmot. O zvýšení ceny bude klient včas písemně informován s uvedením data možnosti odstoupení od smlouvy, aniž by se na něj vztahovaly storno poplatky.

 Mgr. Michal Otýpka si vyhrazuje právo z vážných důvodů změnit podmínky smlouvy (změna typu letadla, termín odjezdu, trasy, typ lodi apod.). V takovém případě bude klient neprodleně informován.

Reklamace

Pokud služby obsažené v předmětu zprostředkování nebylo možno poskytnout v plném rozsahu nebo odpovídající kvalitě, má účastník právo na poskytnutí náhradních služeb v místě pobytu. V případě, že nebylo možné náhradní služby poskytnout, má klient nárok na poskytnutí přiměřené slevy. Reklamaci chybně nebo nedostatečně poskytnuté služby je klient povinen neprodleně projednat po zjištění závady, na místě se zástupcem zprostředkovatele nebo jinak k tomu pověřenou osobu. Pokud není možné závadu odstranit na místě, je zástupce povinen sepsat o závadě protokol, který slouží jako podklad k uplatnění reklamace, která se řídí příslušnými paragrafy Občanského zákoníku.

Stornovací podmínky a změny v knihování. Zákazník může kdykoliv před započetím cesty odstoupit od smlouvy písemným oznámením Mgr. Michalu Otýpkovi. Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí tohoto písemného oznámení Mgr. Michalem Otýpkou a řídí se stornovacími podmínkami. V případě změny knihování (změna osoby, termínu, apod.), jsou přeúčtovány náklady spojené s konkrétní změnou (poplatky za letenky apod.).

Storno poplatky zájezdu (netýká se letenky) – letenka se řídí storno podmínkami dané letecké společnosti. S těmito podmínkami bude klient řádně obeznámen při podpisu smlouvy.

Storno poplatky

  1. do 60 dní před odjezdem * 200Kč za každou osobu
  2. 60 až 25 dní před odjezdem vč. * 10% z ceny předmětu zprostředkování
  3. 24 až 15 dní před odjezdem vč. * 50% z ceny předmětu zprostředkování
  4. 14 až 8 dní před odjezdem vč. * 80% z ceny předmětu zprostředkování
  5. méně než 7 dní před odjezdem * 100% z ceny předmětu zprostředkování

Klient může uzavřít pojistnou smlouvu pro případ, že by musel zájezd/předmět zprostředkování zrušit. Vyřizování pojistné události a výše náhrady škody je výhradně záležitostí klienta a příslušné pojišťovny. Mgr. Michal Otýpka – Divezone.cz  vydá klientovi v případě pojistné události potvrzení o výši storno poplatků.

Další ujednání

Mgr. Michal Otýpka nenese zodpovědnost za škody způsobené:

  1. vinou klienta další osobě (odpovědnost ze zákona)
  2. chybným uvedením požadovaných údajů
  3. neplatností cestovních dokladů a víz
  4. neuposlechnutí pokynů průvodce nebo jiného zástupce
  5. vyšší mocí